ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 49 44 93 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 36 44 80 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 44 37 81 3
รวมมัธยมต้น 129 125 254 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 29 68 97 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 32 50 82 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 30 35 65 3
รวมมัธยมปลาย 91 153 244 9
รวมทั้งหมด 220 278 498 18

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563