ITA 2564

ตัวชี้วัด
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ลิงค์
O1โครงสร้าง– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
– ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือภาระงานและองค์คณะบุคคล
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit1
O2ข้อมูลผู้บริหาร– แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
– ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด
หรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของสถานศึกษา
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit2
O3อำนาจหน้าที่– แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดhttp://www.phuphaman.ac.th/wp/oit3
O4แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit4
O5ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์
– หมายเลขโทรสาร
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit5
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้องแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น
– พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นต้น
– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่านด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
– กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit6
O7ข่าวประชาสัมพันธ์– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit7
O8Q&A– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit8
O9Social Network– แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit9
O10แผนดำเนินงานประจำปี– แสดงแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit10
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit11
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
– เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit12
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่ายของสถานศึกษาที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ ภารกิจใดสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit13
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit14
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit15
O16รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit16
O17E–Service– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit17
O18แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี– แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit18
O19รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit19
O20รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit20
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit21
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit22
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit23
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1)
– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit24
O25นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล– แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม
– เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
– เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit25
O26การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล– แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit26
O27หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
– หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
– เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit27
O28รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
– เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit28
O29แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit29
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit30
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
– เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit31
O32ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit32
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit33
O34เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร– แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
– ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit34
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
– เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit35
O36การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit36
O37การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
– การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit37
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit38
O39แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit39
O40รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการ ทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit40
O41รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
http://www.phuphaman.ac.th/wp/oit41