ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 47 56 103 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 54 64 118 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 48 41 89 3
รวมมัธยมต้น 149 161 310 10
มัธยมศึกษาปีที่ 4 52 55 107 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 28 44 72 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 26 64 90 3
รวมมัธยมปลาย 106 163 269 8
รวมทั้งหมด 255 324 579 18

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2565