ผังห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

แจ้งแผนผังห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 เริ่มใช้วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยนักเรียนใช้วิธีการเดินเรียนตามห้องครูประจำวิชา ตามที่กำหนดในตารางเรียน ส่วนในช่วงเวลาว่างเช้า-บ่าย และเวลาพักกลางวัน นักเรียนสามารถพักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ห้องประจำของครูที่ปรึกษา