ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนภูผาม่าน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น