ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนภูผาม่านได้ให้การต้อนรับ นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสออกตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายฯ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2566 พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ตลอดจนดูบริบทสภาพแวดล้อมโรงเรียน มอบนโยบายการจัดการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับฟังปัญหาของโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือและร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา