ประวัติผู้อำนวยการ

นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน

วันเกิด : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506
เบอร์โทรศัพท์ : 081-051-8616
Line ID : surasit bu
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 125 หมู่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40130

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ : ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526 – ระดับ ปวช (เกษตรกรรม) วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี
พ.ศ. 2528 – ระดับ ปวส.(เกษตรกรรม) วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2534 – ค.บ. สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยครูธนบุรี
พ.ศ. 2546 – ศษ.บ. สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโท
พ.ศ. 2537 – กศ.ม. สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2554 – กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2531 – ครู 2 ระดับ 2 (เกษตรกรรม) โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตตลิ่งชัน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543 – ผู้ช่วยหัวหน้าการการประถมศึกษา กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2544 – ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนจิก อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2545 – ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนชาติ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2547 – ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชาติ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2550 – ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2552 – ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2556 – ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2558 – ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2564 – ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น