กลุ่มบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์

ฝ่ายบริหารงานบุคคลทำงานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศเป็นที่พึงพอใจของบุคลากร

พันธกิจ
  1. ให้บริการด้านบุคลากรอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
  2. จัดระบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
  4. สร้างความสัมพันธุ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
ขอบข่ายและภาระงาน
ภาระงานรายละเอียดผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล1. การวางแผนอัตรากำลัง
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ
5. วิทยฐานะ
นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
นายภาณุเมศวร์ ภูกัน
ว่าที่ ร.ต.สราวุธ ต่อพรหม
นายเตชินท์ สืบนาคะ
การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา1. การจัดทำประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
2. การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ
นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
นายภาณุเมศวร์ ภูกัน
นายเตชินท์ สืบนาคะ
การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
2. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3. การจัดทำสัญญาจ้าง
นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
ว่าที่ ร.ต.สราวุธ ต่อพรหม
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย1. คณะกรรมการสถานศึกษา
2. กิจกรรมวันสำคัญสู่ชุมชน
นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
นายเตชินท์ สืบนาคะ