ฝ่ายบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์

ฝ่ายบริหารงานบุคคลทำงานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศเป็นที่พึงพอใจของบุคลากร

พันธกิจ
  1. ให้บริการด้านบุคลากรอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
  2. จัดระบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
  4. สร้างความสัมพันธุ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
ขอบข่ายและภาระงาน
ภาระงาน
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
1. การบริหารงานบุคคล -การวางแผนอัตรากำลัง
-การพัฒนาบุคลากร
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
-การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ
-วิทยฐานะ
นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
นายภาณุเมศวร์ ภูกัน
ว่าที่ ร.ต.สราวุธ ต่อพรหม
นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
นางสาวสิริสรรค์ ศรีสองเมือง
นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
2. การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา -การจัดทำประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
-การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ
นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
นายภาณุเมศวร์ ภูกัน
นางสาวสิริสรรค์ ศรีสองเมือง
3. การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล -การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
-การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
-การจัดทำสัญญาจ้าง
นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
ว่าที่ ร.ต.สราวุธ ต่อพรหม
4. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย – คณะกรรมการสถานศึกษา
– กิจกรรมวันสำคัญสู่ชุมชน
นางชลฐิมา วงษ์เชียงยืน
นางสาวสิรีสรรค์ ศรีสองเมือง