ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

วิสัยทัศน์

“ พัฒนาฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณให้เป็นฝ่ายหลักที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน หน่วยงานและสถานศึกษา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ตามกระบวนการบริหาร วางแผนแบบมีส่วนรวมและระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย”

พันธกิจ
  1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำ การติดตามและประเมินผลแผน
  2. พัฒนาและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
  3. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและบัญชี
  4. พัฒนาและบูรณาการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ขอบข่ายภาระงาน
ภาระงาน
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
2. จัดให้มีการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือโรงเรียน ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ แผนปฏิบัติการราชการของ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้การบริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ(Public Service Agreement ; PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต( Service Delivery Agreement ; SDA ) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่และผลการดำเนินงานของ โรงเรียนที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่โรงเรียนทำกับเขตพื้นที่การศึกษา
– ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบทิศทางของเขต พื้นที่การศึกษาและตามความต้องการของโรงเรียน
– วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนด้านซึ่งต้องคำนวณต้นทุน ผลผลิตขององค์กรและผลผลิตงาน/โครงการ
– จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
– เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศใหเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณะชนรับทราบ
3. จัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมดำเนินการ ดังนี้
3.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียนและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง
3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
3.3 กำหนดวิสัยทัศน์ ( Vision ) พันธกิจ ( Mission ) และเป้าประสงค์ ( Corporate objective ) ของโรงเรียน
3.4 กำหนดกลยุทธของโรงเรียน
3.5 กำหนดผลผลิต ( Outputs ) ผลลัพธ์ ( outcomes ) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI ) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ
3.6 กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงประมาณ คุณภาพและผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
3.7 จัดทำรายละเอียด โครงสร้าง แผนงาน / โครงการ และกิจกรรมหลัก
3.8 จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
3.9 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 จัดทำแผนรายละเอียดงบประมาณ แผนงาน งาน / โครงการ ให้มีความเชื่อมโยง กับผลผลิต และผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับ ความสำคัญของแผนงาน งาน /โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ
4.2 จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ( Medium Term Expenditure Framework : MTEF ) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของโรงเรียน เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินงานใน 3 ปี ข้างหน้า พร้อมกับแผนงาน งาน/โครงการและกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของ สถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
4.3 จัดทำขอรับงบประมาณของโรงเรียนและกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง ( MTEF ) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
4.4 จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต ( ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของโรงเรียนที่จะต้องทำกับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของโรงเรียนโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
5. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน โดยผ่านรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
นายณรงค์ฤทธิ์ ประเสิรฐสุข
งานพัสดุและสินทรัพย์ 1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
2. จัดทำระบบข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.1 ตั้งคณะกรรมการขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน
2.2 จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบกรณีที่หมดสภาพหรือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
2.3 จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือ จัดหา จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกการ ควบคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่รับสินทรัพย์
2.4 จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการและที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดำเนินการ ให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
2.5 จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษาซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม สินทรัพย์ก็ได้ถ้าโรงเรียนมีความพร้อม
2.6 จัดทำทะเบียนการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของโรงเรียน โดยการเห็นชอบของ คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อ ตรวจกิจกรรมที่ต้องการใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดตามมาตรฐานกลาง
3.2 จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่โรงเรียนจัดหามาเองและที่ ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา
4. การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.1 จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน
4.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็น แบบมาตรฐาน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.3 การจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณรายละเอียดหลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง
5. การควบคุมบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
5.1 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
5.2 กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
5.3 กำหนดให้ผู้มีความรับผิดชอบในการจัดควบคุมและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี
5.4 ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน สำหรับ ทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่ายหรือขอรื้อถอน กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 อย่างเคร่งครัด
6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผ่านตามลำดับ ขั้นทุกภาคเรียน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
นางสาววิลัดดา เรืองเจริญ
นางสาวสุวรรณา ใจกล้า
งานการเงิน/บัญชี 1.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ทุกครั้ง
2.การเก็บรักษาเงิน สามารถเก็บรักษาเงินอยู่ในอำนาจหน้าที่ของโรงเรียน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน เก็บรักษาเงินสดในมือ และนำส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 ปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2526
3. การจ่ายเงิน จ่ายเงินที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้แก่บุคคล หรือผู้มีสิทธิ์โดยตรง เว้นแต่กรณีที่ เป็นอำนาจของคลัง และที่คลังกำหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้เบิกจ่ายให้ถูกต้องและรวดเร็วหลังจากรับคำร้องภายใน 10 นาที
4. เมื่อมีการรับเงิน สามารถออกใบเสร็จรับเงินในวันที่รับเงินหรือวันที่ทราบว่าได้รับเงินทันที
5. การหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย สามารถนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
6. การหักเงิน ณ ที่จ่าย นำเงินที่หักส่งตามอำนาจหน้าที่เมื่อสิ้นปี ให้รวบรวมส่งภายในเดือน มกราคม
7. การนำส่งเงิน สามารถนำส่งเงินที่อยู่ในอานาจหน้าที่ โดยนำส่งคลังผ่านธนาคารตามแบบ 2 ให้โรงเรียนส่งภายใน15 วัน/ครั้งเว้นแต่เงินเกิน 10,000 บาท ให้นำส่งภายใน 7 วัน
8. การจัดทำบัญชีการเงิน สามารถจัดทำบัญชีเฉพาะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนโดยมี เอกสารประกอบ คือหลักนโยบายการจัดทำบัญชีหน่วยงานย่อยฉบับที่ 2 คู่มือแนวทางการ ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดสู่เกณฑ์คงค้าง ได้ทันที
9. การจัดทำทะเบียนทางการเงิน สามารถจัดทำทะเบียนเฉพาะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนตามหลักการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อยภาครัฐ ฉบับที่ 2 โดยมีเอกสารประกอบ คือ ทะเบียนเงินสด ทะเบียนคุมแบบรายงาน ได้ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
10. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน สามารถจัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงาน ต้นสังกัด ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมีเอกสารประกอบ คือ
– จัดทำรายงานประจำปี
– ประเภททำรายงานประจำปี
– รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
– รายงานเงินรายได้โรงเรียน
– รายงานเงินนอกงบประมาณ
– รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
11. การเบิกเงินจากคลัง หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดำเนินการได้ตามกรณีที่ขอ เบิก โดยมมาตรฐานในการดำเนินการยื่นเรื่องขอเบิกเงินพร้อมหลักฐาน ดังนี้
11.1 การเบิกเงินสวัสดิการจากงบกลาง เช่น ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ส่งเบิก กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกำหนด
11.2 การเบิกงบลงทุน ส่งหลักฐานขอเบิกเมื่อมีส่งกำหนดชาระ โดยให้ส่งผ่านใน 3 วัน ทำการ นับแต่วันตรวจรับแล้วเสร็จ
11.3 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือนตามกำหนด
12. การจัดทำแผนการใช้เงิน สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
13. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผ่าน ตามลำดับขั้น ทุกภาคเรียน
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผ่าน ตามลำดับขั้น ทุกภาคเรียน
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย ในระดับคุณภาพดี
นางสาวปวีณา ลาภบุญส่งเสริม
นางสาวอุทุมพร โคตรวัน
นางลักขณา กุลด้วง
งานประกันคุณภาพการศึกษา 1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
5) ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6) การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นางสาวมาณวิกา นาคนอก
นางสาวสุนันท์ โพธิสนาม