คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ-สกุลตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่
นายสุนทร สุบินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นางอรภาวิน งามดีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูผาม่านผู้แทนครู
นายชัยยา เรืองเจริญผู้แทนผู้ปกครอง
นายเสน่ห์ โคตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ผู้แทนศิษย์เก่า
นายบุญธรรม ลาบศึกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายไพศาล ยืนยงผู้แทนองค์กรชุมชน
พระครูอมรสารคุณ เจ้าคณะอำเภอภูผาม่านผู้แทนองค์กรศาสนา
นายประสิทธิ์ คำภาพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประกิต ทองแท่งไทยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชำนาญ เวียงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปรัชญา ทองแท่งไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทองอยู่ ลีคะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่านกรรมการและเลขานุการ