กลุ่มบริหารทั่วไป

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริหารงานทั่วไปมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ดูแลสุขภาพอนามัย ให้บริการต่อบุคลากรของโรงเรียนภูผาม่าน ทุกระดับ รวมทั้งชุมชน ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องตลอดไป

พันธกิจ

● กลุ่มบริหารงานทั่วไป มุ่งให้บริการ ด้วยการส่งเสริม และปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

● กลุ่มบริหารงานทั่วไป จะดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ ชุมชนและท้องถิ่นที่จะพัฒนาให้โรงเรียน ไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

● พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ขอบข่ายภาระงาน

ภาระงานรายละเอียดผู้รับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมนายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานสาธารณูปโภคนายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานธุรการและสารบรรณนายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานยานพาหนะนายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานประชาสัมพันธ์นายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานพยาบาลและอนามัยนายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยนายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชนนายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานโภชนาการนายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์1. จัดทำแผนงานโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสุขนิสัยและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับนักเรียน
3. วางแผน ออกแบบ ตกแต่งการจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงาม มีความเป็นระเบียบ
4. วางแผน จัดตารางการสับเปลี่ยนไม้กระถางที่ใช้ประดับตามอาคาร และสถานที่ต่างๆ เป็นประจำ
5. ติดต่อประสานงาน ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่โดยตรงทางการจัดสวนและพัฒนาภูมิทัศน์ตามความเหมาะสม
6. จัดทำระเบียบต้นไม้ในโรงเรียน ทำแฟ้มสะสมงาน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานให้เป็นปัจจุบัน
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้วยกิจกรรม 5 ส
8. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ แฟ้มสะสมงาน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการพัฒนางานต่อไป
นายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานบริการสาธารณะนายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
งานโสตทัศนศึกษานายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข