วิสัยทัศน์

ภายในปี 2566 โรงเรียนภูผาม่าน เป็น smart school ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 1. พัฒนารูปแบบการบริหารด้วยเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม มีความเป็นจิตอาสา
 3. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตส านึก
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 6. ส่งเสริมความเป็นไทย การอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 7. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าประสงค์

ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่ างเต็มตามศักยภาพทั้งด้านคุณธรรม วิชาการ มีทักษะชีวิต มีความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กลยุทธ์โรงเรียนภูผาม่าน
 1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (smart school)
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสา
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีจิตสำนึก (smart student)
 4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการพัฒนาตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
 5. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (smart teacher)
 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อบรรยากาศทางวิชาการและสังคมแห่งการเรียนรู้
 7. ส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
 8. พัฒนาให้ครู บุคลากรและผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ
 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการท างาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ