วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีความรู้ เปี่ยมด้วยคุณธรรม น้อมนำหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 1. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีเป้าหมาย และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความเป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
 4. พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามาตรฐานวิชาชีพ
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 7. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม มีความเป็นจิตอาสา
เป้าประสงค์
 1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. ครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามาตรฐานวิชาชีพ
 5. สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐาน มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียนภูผาม่าน
 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่วิถีในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ
 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการท างาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ