กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

วิสัยทัศน์

“ พัฒนาฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณให้เป็นฝ่ายหลักที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน หน่วยงานและสถานศึกษา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ตามกระบวนการบริหาร วางแผนแบบมีส่วนรวมและระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย”

พันธกิจ
  1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำ การติดตามและประเมินผลแผน
  2. พัฒนาและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
  3. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและบัญชี
  4. พัฒนาและบูรณาการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ขอบข่ายภาระงาน
ภาระงานรายละเอียดผู้รับผิดชอบ
งานแผนงานและนโยบาย1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
3. จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณ
4. การประสานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
 5. การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นางสาวมาณวิกา นาคนอก
นางสาวสุนันท์ โพธิสนาม
งานการเงินและบัญชี1. ควบคุมการรับและจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ  ของโรงเรียน
2. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ
3. ควบคุมเงินฝากในบัญชีประเภทต่างๆ เงินทุน ดอกผล
4. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ครูและคนงานตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
5. จัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี  และขาดแคลน
6. จัดทำงบประมาณประจำปี
7. ปฏิบัติตามคำสั่งของราชินีมูลนิธิเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน
นางปวีณา ลาภบุญส่งเสริม
นางสาวอุทุมพร โคตรวัน
นางลักขณา กุลด้วง
งานพัสดุและสินทรัพย์1. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
2. การจัดหาพัสดุ
3.  การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
4. การควบคุม บำรุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
นางสาววิลัดดา เรืองเจริญ
นางสาวสุวรรณา ใจกล้า
นายเกณภพ บุญรักษา
งานประกันคุณภาพภายใน1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นางสาวมาณวิกา นาคนอก
นางสาวสุนันท์ โพธิสนาม
งานสารสนเทศ1.  จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสารสนเทศโรงเรียน
2.  วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
4.  นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.  รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
6.  ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
7.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน
8.  พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
9.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
นางสาวมาณวิกา นาคนอก
นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด
นางสาวสุนันท์ โพธิสนาม
นายเตชินท์ สืบนาคะ