ประวัติรองผู้อำนวยการ

นางสาวธริญา ชนะโยธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน


เบอร์โทรศัพท์ : 0804187874
Facebook : https://www.facebook.com/tariya.chanayotha
Line ID : 0804187875
ที่อยู่ปัจจุบัน : 152 หมู่ 5 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม)

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2537 -ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.2540 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกัลยาณวัตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.2543 – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.2548 -ระดับปริญญาตรี (คบ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ.2558 -ระดับปริญญาโท (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2553 – ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุทัย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2558 – ครู คศ.2 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.2562 – ครู คศ.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.2563 –ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น