OBEC Online สพฐ.วิถีใหม่ เพื่อเด็กไทยเท่าเทียบกัน

ตามนโยบาย OBECOnlineสพฐ.วิถีใหม่เพื่อเด็กไทยเท่าเทียบกัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดสามารถเรียนรวมกับโรงเรียนที่มีความพร้อม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564โรงเรียนภูผาม่านจึงมีการประชุมรายงานความก้าวหน้าและสะท้อนผลการขับเคลื่อนศูนย์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากโรงเรียนต้นแบบที่เป็นศูนย์การสอนออนไลน์และโรงเรียนปลายทาง เพื่อรายงานสะท้อนผลต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น