กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูผาม่าน ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น การแข่งขัน E-Sport การประกวดออกแบบ Infographic การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์