โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น