โรงเรียนภูผาม่านได้รับการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4

โรงเรียนภูผาม่าน ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2566 – 2570) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566